Normandy Studio, Inc. | Varsity Team | IMG_0188_v_gt_6-8x10's