JAC_01_fh-j-tJAC_01_so-g-v-tJAC_02_fh-v-tJAC_02_so-b-f-tJAC_02_vb-g-v-tJAC_03_fb-tJAC_03_so-b-j-tJAC_04_fb-f-tJAC_04_so-g-f-j-tJAC_04_vb-g-j-t